VisitBihac
Univerzitetska biblioteka

Univerzitetska biblioteka

PODIJELIKantonalna i univerzitetska biblioteka je osnovana kao Gradska biblioteka u Bihaću septembra 1952. godine. Biblioteka je raspolagala sa 6.513 knjiga. Odlikom Narodnog odbora Općine Bihać 1961. Gradska biblioteka Bihać je preimenovana u Narodnu biblioteku. U tom periodu Biblioteka je imala 13.823 knjige i 2.011 čitalaca, dva područna odjeljenja u Kulen Vakufu sa 1.552 knjige i u Ripču sa 328 knjiga. Iste godine je održano i Prvo savjetovanje bibliotečkih radnika Bosanske krajine. Godine 1964. osnivaju se tri pokretne biblioteke.

Biblioteka se suočava sa velikom problemima oko prostora i smještaja koji se rješavaju 1980. godine useljenjem u objekat adaptiran za biblioteku “Kuću Ilije Bilbije” gdje se i sada nalazi. Stalno radeći na poboljšanju vlastitih uslova te razvoju biblioteka i bibliotekarstva u općini i regiji, Narodna biblioteka Odlukom Republičkog komiteta za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu 1988. godine postaje matičnom bibliotekom za opštine Bihać, Bosanska Krupa, Grahovo, Bosanski Petrovac, Drvar, Cazin i Veliku Kladušu.

Ratna razaranja (1992-1995) imala su za posljedicu djelimično devastiranje objekta Biblioteke, otuživanje knjižnog fonda i odlazak stručnih kadrova. U skladu sa poslijeratnim državnim ustrojstvom i podjelom na Kantone, Biblioteka je 1999. godine proglašena za ustanovu od kantonalnog značaja i mijenja naziv u JU Biblioteka Unsko-sanskog kantona kada postaje i matičnom za USK-a, da bi 2003. godine nakon otvaranja Univerzitetskog odjeljenja preimenovana u Kantonalnu i univerzitetsku biblioteku.

JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka je matična biblioteka za narodne, fakultetske i školske biblioteke Unsko-sanskog kantona, a njena misija sadržana je u IFLA/Unesco Manifestu za javne biblioteke. Manifest za javne biblioteke je imao više revizija, a u najnovijoj iz 1994. godine javna biblioteka je sagledana kao „lokalna kapija znanja koja obezbjeđuje osnovne uslove za učenje tokom cijelog života, samostalno odlučivanje i kulturni razvoj pojedinaca i društvenih grupa… Javna biblioteka je lokalni centar informacija koji omogućava da sve vrste znanja i informacija budu odmah na raspolaganju korisniku… Usluge javne biblioteke počivaju na načelu ravnopravnosti pristupa za sve, bez obzira na starosnu dob, rasu, pol, vjeru, nacionalnost, jezik ili društveni položaj…