VisitBihac

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Bihaća

Na osnovu člana 60. Zakona o turizmu USK-a ( “Službeni glasnik USK” broj 25/20), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 15. Statuta Turističke zajednice Grada Bihaća (Sl. glasnik Grada Bihaća br. 04/21) i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Bihaća broj 01- 104/23 od 24.04.2023. godine, Nadzorni odbor Turističke zajednice Grada Bihaća raspisuje:

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BIHAĆA

 

I Opis pozicije
 

Direktor/direktorica ima sljedeće nadležnosti:
 

 • zastupa Turističku zajednicu
 • rukovodi radom i poslovanjem zaposlenih
 • provodi odluke Nadzornog odbora
 • odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Turističkoj zajednici
 • obezbjeđuje materijalne i druge uvjete rada Turističke zajednice
 • stara se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Turističke zajednice
 • odlučuje o prestanku rada u skladu sa propisima iz oblasti radnog prava
 • odlučuje o službenim putovanjima radnika/radnica Turističke zajednice, o korištenju službenih automobila, te o korištenju sredstava reprezentacije
 • predlaže organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističke zajednice
 • predlaže usvajanje odluke o visini plaća zaposlenih radnika u Turističkoj zajednici
 • odlučuje o povjeravanju stručnih poslova trećim licima kada ocijeni da je to potrebno
 • potpisuje poslovnu dokumentaciju Turističke zajednice
 • podnosi Nadzornom odboru izvještaj o svome radu i o radu Turističke zajednice, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističke zajednice
 • obavljanja stručne poslove na pripremi, organizaciji i provođenju turističke promocije, prezentacija sajmova, manifestacija i drugih događanja
 • inicira poslove na razvoju i unapređenja postojećih turističkih proizvoda, iniciranje novih turističkih područja
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i aktima Turističke zajednice

II Način izbora
 

Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora/direktorice donosi Nadzorni odbor. Postupak za izbor i imenovanje direktora po javnom konkursu provodi Komisija za izbor koju imenuje Gradonačelnik. Komisija za izbor pregleda sve blagovremeno prispjele prijave, te na osnovu načela utvrđenih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH i kriterija za imenovanje utvrđenih Statutom Društva, sastavlja listu kandidata koji su ušli u uži izbor. Kandidati koji su ušli u uži izbor pozivaju se na intervju. Nakon obavljenog intervjua, Komisija za izbor daje pisanu preporuku odnosno rang-listu najboljih kandidata te je dostavlja Nadzornom odboru na odlučivanje. Odluka o izboru i imenovanju direktora donosi se većinom glasova svih članova Nadzornog odbora, te se šalje na sjednicu Gradskog vijeća o konačnom kandidata koji je najuspješnije prošao otvorenu konkurenciju.
 

Direktor/direktorica se imenuje za vrijeme od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja. Direktoru/direktorici može prestati mandat i prije isteka vremena za koji je imenovan u uvjetima propisanim Statutom Društva.

 

III Opći uvjeti
 

Kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane Zakonom:
 

 1. da je državljanin BiH
 2. da je stariji od 18 godina, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na kojem nivou u BiH, u period od tri godine prije objave javnog konkursa
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava BiH)
 5. da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, niti se protiv njega vodi krivični postupak,

IV Posebni uvjeti
 

Pored općih uslova, kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete:
 

 • VSS-VII stepen stručne spreme ili drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema obrazovanja
 • najmanje 3(tri) godine radnog iskustva nakon sticanja VSS
 • aktivno znanje minimalno jednog stranog jezika
 • da posjeduje organizatorske sposobnosti i da u proceduri kandidovanja sačini i predstavi svoj Program rada.

V Potrebni dokumenti
 

Uz prijavu na javni konkurs za direktora kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):
 

 • kraću biografiju
 • adresu i kontakt telefon
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, niti se protiv njega vodi krivični postupak
 • izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u period od tri godine od dana objave javnog konkursa
 • izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava BiH)
 • ovjerena kopija diplome kao dokaz o završenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu
 • ljekarsko uvjerenje (Naknadno dostavlja izabrani kandidat)

Lični podaci o učesnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11).

 

VI Ostale napomene
 

Javni konkurs će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” i Dnevnom listu “Oslobođenje”. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja zadnje objave ovog konkursa. Prijava se dostavlja Komisiji za provođenje izbora u regulirane organe Grada Bihaća sa potrebnom dokumentacijom lično ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti na adresu:
 

Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihaću, Ulica Bosanska broj 4, 77000 Bihać, sa naznakom «Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Turističke zajednice Grada Bihaća – NE OTVARATI».

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Almir SmajićKomentari

PODIJELI