VisitBihac

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA BIHAĆA

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA BIHAĆA

Na osnovu Člana 15. Statuta Turističke zajednice Grada Bihaća (Sl. glasnik Grada Bihaća br. 12/18), Člana 3. Pravilnika o radu Turističke zajednice Grada Bihaća, Člana 17. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Grada Bihaća i Saglasnosti gradonačelnika broj 10/1-04-3225/20 od 13.08.2020. godine, direktor Turističke zajednica Grada Bihaća raspisuje:

 

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA BIHAĆA

 

I. Turistička zajednica Grada Bihaća, sa sjedištem na adresi Bosanska br.1 77000 Bihać, vrši prijem radnika radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Pozicija

 1. Tehnički sekretar ……………………………………………………. 1 (jedan) izvršioc
 2. Stručni saradnik za strateško planiranje, razvoj i promociju:................ 1 (jedan) izvršioc

 

Mjesto rada: Bihać

Opis radnog mjesta za poziciju broj 1:

Obavlja tehničke i kancelarijske poslove za potrebe Turističke zajednice, vrši administrativno-tehničku obradu predmeta i akata, klasifikaciju i arhiviranje, smještaj i čuvanje, održavanje, evidentiranje u arhivsku knjigu Turističke zajednice, učestvuje u radu turističko-informativnog centra, daje potrebne turističke obavijesti i informacije posjetiteljima, obrađuje materijale na računaru po prijepisu ili diktatu, preuzima, čuva i raspoređuje pribor i potrošni kancelarijski materijal, ažurira internet stranicu, po potrebi obavlja terenske poslove, prikuplja i obrađuje podatke o naplati boravišne takse i ostvarenom broju noćenja, sudjeluje u pripremi nastupa na sajmovima i organizaciji posebnih turističkih prezentacija i turističkih događa koje organizira Turistička zajednica, vrši prijem i otpremu pošte, priprema pozive i materijale za poslovne sastanke, obavlja jednostavnije stručne poslove za Turističku zajednicu koje mu povjeri Direktor, vodi arhivu za Turističku zajednicu, vodi zapisnike na sjednicama organa Turističke zajednice, obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor ili tijela Turističke zajednice.

 

Opis radnog mjesta za poziciju broj 2:

Izrada analiza informacija i drugih materijala za potrebe vodi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice, učestvuje u izradi stručnih mišljenja o pitanjima iz djelokruga rada Turističke zajednice, stručni i administrativni poslovi u vezi sa pripremanjem sjednica tijela Turističke zajednice, stručni i administrativni poslovi u vezi sa izvršavanjem akata tijela Turističke zajednice, prikuplja i obrađuje podatke o naplati boravišne takse i ostvarenom broju noćenja, obavlja turističku informativnu djelatnost za potrebe Turističke zajednice, prikuplja i sređuje sve vrste turističkih informacija i dostavlja ih na raspolaganje Turističkoj zajednici, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Turističke zajednice, obavlja knjigovodstvene poslove za potrebe Turističke zajednice, učestvuje u radu turističko-informativnog centra, po potrebi obavlja terenske poslove, učestvuje u obavljanju stručnih poslova na pripremi, organizaciji i provođenju turističke promocije, prezentacija sajmova, manifestacija i drugih događanja, učestvuje u iniciranju poslova na razvoju i unapređenja postojećih turističkih proizvoda, iniciranju novih turističkih područja, obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor ili tijela Turističke zajednice.

 

II. Kandidati koji se prijavljuju na Oglas, obavezni su ispunjavati opšte uslove i posebne uslove Oglasa i to:

Opšti uslovi

 • Da su državljani BiH
 • Da su stariji od 18 godina
 • Da su zdravstveno sposobni za posao za koji se kandiduju

 

Posebni uslovi

Pozicija broj 1

 • SSS IV stepen, gimnazija, upravna ili ekonomska škola
 • 6 (šest) mjeseci radnog staža u struci
 • Da posjeduje organizatorske i komunikacijske sposobnosti
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Položen vozački ispit za B kategoriju vozila

 

Pozicija broj 2

 • VSS - najmanje VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova ekonomskog smjera
 • 3 (tri) godine radnog staža u struci
 • Da posjeduje organizatorske i komunikacijske sposobnosti
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Položen vozački ispit za B kategoriju vozila

III. Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata, ne starije od 6 (šest) mjeseci:

Potrebni dokumenti

 • Prijava na Oglas sa kraćom biografijom
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o stručnoj spremi (Diploma)
 • Dokaz o radnom stažu u struci (Potvrda poslodavca)
 • Ljekarsko uvjerenje (Naknadno dostavlja izabrani kandidat)

 

Dodatna dokumentacija

 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (Certifikat)
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (Certifikat)
 • Ovjerena fotokopija vozačke dozvole

 

IV Podnošenje prijava

Prijava na Oglas sa svim traženim dokumentima podnosi se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Obavijesti o ovom Oglasu u dnevnom listu Oslobođenje, odnosno od objavljivanja Oglasa na službenoj internet stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona” Bihać i Turističke zajednice Grada Bihaća.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane. Kandidati čije prijave budu uredne i u skladu sa navedenim Oglasom bit će pozvani na intervju. Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je odustao od dalje procedure. S kandidatom koji bude izabran zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Prijava na Oglas se dostavlja u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte, na adresu: Grad Bihać “Komisija za provođenje javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta u Turističkoj zajednici Grada Bihaća”, ulica Bosanska broj 4, 77000 Bihać, sa naznakom «Prijava na javni oglas – NE OTVARATI».Komentari

PODIJELI