VisitBihac

Rezultati javnog poziva za zakup kućica u okviru manifestacije Bihaćka zimska priča - “Winter Park” 2021

Dana 07.12.2021., utorak okončan je javni poziv za dodjelu drvenih promo kućica.

Javni poziv je bio objavljen na web stranici Turističke zajednice Grada Bihaća. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 8 (osam) dana od dana objavljivanja na web stranici, a javni poziv je zatvoren 06.12.2021. godine.

Komisija imenovana rješenjem TZ Grada Bihaća broj: 01-370/21 od 06.12.2021. godine, u sastavu Dinko Hadžović, predsjednik (Kulturni centar Bihać), Manuela Šušnjar član (TZ Bihać) i Zulfikar Handukić član (Gradsko vijeće Bihać), dana 07.12.2020. godine otvorila je sve pristigle ponude na Javni poziv i konstatirala da je blagovremeno u ostavljenom roku dostavljeno 11 ponuda i da su sve ponude kompletne.

Nakon otvaranja svake ponude komisija je popunila Obrazac za ocjenu ponuda tj. utvrdila da li su ispunjeni uslovi prema traženim kriterijima i nakon toga sastavila spisak prijavljenih pravnih i fizičkih lica poštujući hronologiju prijema ponuda na Protokolu Turističke zajednice Grada Bihaća. 

Po završetku rada komisije za odabira iznajmljivača potpisat će se ugovor između iznajmljivača i organizatora u kojem će biti definiran iznos najma, način plaćanja i obveze organizatora i ponuđača.

Zahvaljujemo se svima koji su iskazali interes za obogaćivanje ponude manifestacije Winter park 2021.

1. Zapisnik komisije za dodjelu promo kućica u okviru manifestacije Winter Park 2021. PODIJELI